Od dnia 1 lipca 2024 uległ zmianie regulamin serwisu. Aktualna treść regulaminu znajduje się TUTAJ

Strona główna KoncertySpektakleSport Pomoc Formularz kontaktowy Karty podarunkowe

Regulamin konkursu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzień Kobiet” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Bilet Serwis Kurzawa Pawlicki Stefański Spółka Jawna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kod pocztowy 63-400 przy ul. Poznańskiej 72 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887710, REGON: 388351457, NIP: 6222834393;

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook : fb/biletserwis od dnia publikacji regulaminu :

tj. od dnia 26.01.2023 r. do 02.02.2023 r.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) w konkursie można wziąć udział solo.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) napisanie swojej odpowiedzi “kogo i dlaczego zabrałabyś na koncert Davida Garretta”

  i udostępnienie jej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu: fb/biletserwis oraz oznaczenie w komentarzu jednej osoby zachęcając ją do wzięcia udziału w konkursie

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są:

  1. Nagrodzimy 1 najbardziej kreatywny komentarz płytą z autografem Davida Garretta, podwójnym biletem na koncert i podwójnym biletem na seans do kina.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe historie.

3.Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni w komentarzu pod postem oraz w wiadomości prywatnej na Facebooku.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru

tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. https://biletserwis.pl/konkurs-dzien-kobiet/.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuję.